Donate

Шукаємо Координатора/ку з комунікацій / Communication coordinator

/, Новини/Шукаємо Координатора/ку з комунікацій / Communication coordinator
students-at-table-with-notepads

Duties and Responsibilities:

 • Develop and implement programs/projects communications plans under the supervision of Program Manager;
 • Coordinate communications efforts with other activities related to programs/projects areas to ensure complementarity and consistency;
 • Oversee programs/projects implementing partners’ communication activities, ensuring compliance with donor branding requirements, and advise partners on their communication activities;
 • Oversee the production of branded/information materials;
 • Manage media relations, coordinate media enquiries and monitor media coverage;
 • Plan and organize various media and communication events and communication campaigns;
 • Interact with social media audiences and monitor conversations/comments;
 • Draft press releases, post-releases, and communication documents for outside media;
 • Translate communication materials into English and Ukrainian;
 • Contribute to annual work plans and program monitoring, evaluation, and reporting, ensure timely and accurate information provided;
 • Evaluate the effectiveness of communication activities;
 • Perform other tasks as envisaged by the annual work plan of programs/projects;
 • Other duties as assigned.

Qualification:

 • Higher education degree in public relations, media relations, journalism, strategic communications, government affairs, marketing or other applicable fields; 
 • Five plus years of media relations and/or public relations experience in government, business or NGO sector;
 • Fluency in business Ukrainian;
 • Fluency in English required;
 • Excellent written and oral communications skills;
 • Experience overseeing consultants and team building;
 • Experience in managing outreach and public relations activities and campaigns;
 • Computer literacy: MS Office, social media fluency, graphic design familiarity;
 • Proven ability to establish communication protocols, prepare and present information, formulate messages, and work closely with media.
 • Excellent interpersonal skills in the context of interacting with Ukrainian and international colleagues, counterparts, business representatives, or community members.
 • Demonstrated creative thinking, initiative, and self-motivation in handling all assigned tasks.
 • Ability to work professionally and constructively as part of a team, meet deadlines, communicate effectively, and deal with diverse environments.

Процес подачі заявки:

Відправити резюме та мотиваційний лист на адресу r.ostapchuk@goglobal.com.ua, зазначивши в темі листаCommunication coordinator/Координатор з комунікацій”. Відповіді будуть направлятися тільки особам, які будуть відібрані для інтерв’ю. 

Заявки приймаються до 15 вересня 2023 року. Якщо відповідні кандидати будуть визначені достроково, Освітня фундація “GoGlobal” залишає за собою право завершити процес до  цього терміну.

Координатор з комунікацій

Обов’язки та відповідальність:

 • Розробляти та впроваджувати комунікаційні плани програм/проектів під наглядом програмного менеджера;
 • Координувати комунікаційні зусилля з іншими видами діяльності, пов’язаними з напрямками програм/проектів, для забезпечення взаємодоповнюваності та послідовності;
 • Нагляд за комунікаційною діяльністю партнерів, що реалізують програми/проекти, забезпечуючи дотримання вимог донорського брендингу, та консультування партнерів щодо їхньої комунікаційної діяльності;
 • Нагляд за виробництвом брендованих/інформаційних матеріалів;
 • Робота зі ЗМІ, координація запитів до ЗМІ та моніторинг висвітлення у засобах масової інформації;
 • Планувати та організовувати різноманітні медіа- та комунікаційні заходи та комунікаційні кампанії;
 • Взаємодіяти з аудиторією соціальних мереж та моніторити розмови/коментарі;
 • Підготовка прес-релізів, пост-релізів та комунікаційних документів для зовнішніх ЗМІ;
 • Перекладати комунікаційні матеріали на англійську та українську мови;
 • Брати участь у складанні річних робочих планів та моніторингу, оцінці та звітності програм, забезпечувати своєчасне та точне надання інформації;
 • Оцінювати ефективність комунікаційної діяльності;
 • Виконувати інші завдання, передбачені річним робочим планом програм/проектів;

Кваліфікація:

 • Вища освіта в сфері PR, ЗМІ, журналістики, стратегічних комунікацій, державних відносин, маркетингу або в інших відповідних сферах; 
 • 5 і більше років досвіду роботи у сфері зв’язків зі ЗМІ та/або зв’язків з громадськістю в уряді, бізнесі або неурядових організаціях;
 • Вільне володіння діловою українською мовою;
 • Вільне володіння англійською мовою;
 • Відмінні навички письмової та усної комунікації;
 • Досвід управління інформаційно-просвітницькими заходами та кампаніями у сфері зв’язків з громадськістю;
 • Комп’ютерна грамотність: MS Office, презентації, знання графічного дизайну;
 • Підтверджене вміння встановлювати комунікаційні протоколи, готувати та презентувати інформацію, формулювати повідомлення та тісно співпрацювати зі ЗМІ.
 • Відмінні навички міжособистісного спілкування в контексті взаємодії з українськими та міжнародними колегами, партнерами, представниками бізнесу або членами громад (ОТГ);
 • Креативне мислення, ініціативність та самомотивація при виконанні всіх поставлених завдань.
 • Здатність професійно та конструктивно працювати в команді, дотримуватися дедлайнів, ефективно комунікувати та працювати в різноманітних умовах.

Більш детальніше про нас в соцмережах:

https://www.facebook.com/goglobalua

https://www.instagram.com/goglobalua/